*Antenna Monday* Hyflex CL27 TNC

*Video* PNI HP Escort 8900 & PNI Escort HP55

*Modification Monday* AE 6199 NRC

*Coming March* PNI HP Escort 8900 CB Radio Station, 12V / 24V, RF Gain, CTCSS-DCS, Dual Watch

*Video* CRT Xenon Band / Service Menu

Albrecht AE-6491NRC “Full Phat”